шаблоны joomla

Print
PDF

About Department

Ecobiotechnology and bioenergy are the choice of future,
the global perspective for human civilization…

Welcome to the web-site of the Department of environmental biotechnology and bioenergy (DEB) of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", which is a subdivision of Faculty of Biotechnology and Biotechnics and trains engineers in "Environmental Biotechnology and Bioenergy".

The Department was founded in 2004 as a new educational, research and development department of NTUU "KPI", for identification and creation new branches in modern biotechnology – environmental biotechnology, and power engineering – bioenergy. Ecobiotechnology and bioenergy are aimed for fundamental study of biological systems for usage them in energetic, environmental protection and management, protection of biodiversity by searching and developing new technological and engineering approaches, materials and devices.

The formation of the Department was caused by the requirement of the labor market in highly qualified specialists with the system of interdisciplinary knowledge, skills and abilities in the field of biotechnology, bioenergy, bioelectrochemistry and ecology.

NTUU “KPI” obtained the educational license to provide educational activity in Specialty "Ecobiotechnology" in 2005, and in 2008 the license to prepare specialists with Master’s degree was also obtained.

The structure of professional training


Academic staff of the Department includes specialists in different branches of science (chemistry, biology, physics and engineering) with many years of scientific and teaching experience.

Students extend their knowledge on the basis of the branches of DEB - at the Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry; Institute of Biocolloidal. Chemistry named after F.D. Ovcharenko of National Academy of Sciences of Ukraine; Ukrainian Institute of examination of plant varieties of the State Service for the protection of rights to plant varieties of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine.

The department is also working with other academic institutions (Institute of Microbiology and Virology n.a. D.K. Zabolotny of NAS of Ukraine; Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry n.a. A.V. Dumansky of NAS of Ukraine; Institute of Cell Biology and Genetic Engineering of National Academy of Sciences of Ukraine, etc..) and a number of companies (JSC "Slavutich", JSC "Macrochem", SM LLC "Ekomed", JSC "Kievmedpreparat", etc..). International and interuniversity association of DEB includes conducting cooperative R&D projects, educational projects, the organization of international conferences, short-term student and teacher exchange programs.

«My advertisement DEB» from FBT EB on Vimeo.

Structure of the DepartmentDeputi Head of the Department,
Assoc. Prof.
Golub N.B.
Head of the Department, Doctor of Chemistry, Professor,
Kyzminskiy E.V.

Secretary of the Department, Senior lecturer
Shchyrska K.O.


 

Educational directions

Scientific directions


For the proficiency standard

“Ecological biotechnology and bioenergy”

«Bachelor», «Specialist», «Master’s degree»

Responsible – Dr. Sci. (Chem.), Prof.  Kyzminskiy E.V.

For organization of course theses and projects

Responsible – Dr. Sci. (Tech.), Prof. Sabliy L.A.

For academic and educational work

Responsible – Cand. Sci. (Chem.), Assoc. Proff., Golub N.B.

Organizational support of entering the university (fifth year), screening committee and  rectorial monitoring

Responsible – Cand. Sci. (Biology), Assoc. Prof., Sutnik A.I.

For practical work and employment assistance

Responsible – Cand. Sci. (Tech.), senior lecturer Zhukova V.S.

Secretary of the Department, for the website

Responsible –  Senior lecturer Schyrska K.O.

 

Energy conversation

Scientific adviser – Dr. Sci. (Chem.), Prof.  Kyzminskiy E.V.

Environmental biotechnology. Water treatment.

Scientific adviser – Dr. Sci. (Tech.), Prof. Sabliy L.A.

Biotechnological systems of energy production. Waste and microalgae processing.

Scientific adviser – Cand. Sci. (Chem.), Assoc. Prof., Golub N.B.

 


Scientific educational staff of the Department on 2014/2015 academic year:

2 Doctors of Science, 5 Ph.D. Candidates,  6 full-time and 2 part-time academics, 1 research fellow, educational supporting personal – 6 persons.

There is a scientific laboratory at the Department, in which research works are carried out on the budget and economic contracts topics.

Print
PDF

Про кафедру 1

Екобіотехнологія та біоенергетика – вибір,
який має глобальну перспективу для розвитку цивілізації…

Вітаємо на web-сторінці кафедри екобіотехнології та біоенергетики (КЕБ) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», яка є структурним підрозділом факультету біотехнології і біотехніки та здійснює підготовку інженерів за спеціальністю «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

Кафедра була заснована у 2004 році, як нова навчальна та наукова одиниця НТУУ «КПІ», для визначення та створення нових напрямків в сучасній біотехнології – екологічна біотехнологія та енергетиці – біоенергетика. Екобіотехнологія та біоенергетика має на меті фундаментальне вивчення біологічних систем для застосування у енергетиці, захисті навколишнього природного середовища, збереженні біорізноманіття та вирішенні проблем раціонального природокористування шляхом пошуку нових технологічних підходів, створення нових матеріалів та пристроїв. Формування кафедри екобіотехнології та біоенергетики було обумовлене потребою ринку праці у висококваліфікованих працівниках з системою знань, навиків та вмінь у сфері біотехнології, біоенергетики та екології.

У 2005 році співробітниками кафедри забезпечено ліцензування спеціальності «Екобіотехнологія» і за поданням експертної ради ДАК надана ліцензія на провадження НТУУ «КПІ» освітньої діяльності зі спеціальності «Екобіотехнологія» з ліцензійним обсягом прийому на підготовку 30 (денна) і 30 (заочна) осіб), а у 2008 році було отримано ліцензію на підготовку фахівців з екобіотехнології та біоенергетики освітньо-класифікаційного рівня. «Магістр» (з напряму 0929 «Біотехнологія» за спеціальністю 8.092903 «Екобіотехнологія» з ліцензованим обсягом прийому на підготовку 20 (денна) осіб.

Професорсько-викладацький колектив кафедри включає фахівців різних галузей (хімії, біології, фізики, інженерії) з великим стажем науково-педагогічної діяльності. Студенти поглиблюють свої знання на базі філій Кафедри – при Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії, Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка Національної академії наук України та при Українському інституті експертизи сортів рослин Державної служби з охорони прав на сорти рослин Міністерства аграрної політики України. Також, Кафедра постійно веде співпрацю з академічними інститутами (Інститут мікробіології та вірусології НАНУ, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАНУ, Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАНУ та ін.) і підприємствами (ВАТ ПБК «Славутич», ЗАТ «Макрохім», НВ ТОВ «Екомед», ВАТ «Київмедпрепарат» та ін.). Міжнародна та міжвузівська співпраця КЕБ включає проведення спільних наукових та навчальних проектів, організацію короткострокових програм обміну студентів, аспірантів та викладачів та проведення сумісних наукових досліджень.