шаблоны joomla

Print
PDF

Аспірантура і докторантура

Аспіранти і докторанти кафедри екобіотехнології та біоенергетики (КЕБ):

Докторанти кафедри:

Кононцев С.В. – к.т.н., докторант. Тема  дисертації «Технологія біологічного очищення циркуляційної води рибницьких господарств індустриального типу», науковий консультант – проф. Саблій Л.А.

Россінський В.М. – к.т.н., докторант. Науковий консультант – проф. Саблій Л.А.

Аспіранти кафедри:

Левтун І.І. – спеціальність   03.00.20 – біотехнологія - очна. Прийнята до захисту дисертація на тему «Обґрунтування параметрів біотехнологічного процесу отримання водню», науковий керівник проф. Голуб Н.Б.

Потапова М. – спеціальність  03.00.20 – біотехнологія - очна. Науковий керівник д.т.н., проф. Голуб Н.Б.

Степаненко О. - спеціальність   03.00.20 – біотехнологія - очна.  Науковий керівник проф. Кузьмінський Є.В.

Жураховська Д.І. – спеціальність   03.00.20 – біотехнологія - очна. Науковий керівник к.х.н., проф. Голуб Н.Б.

Лахнеко О.– спеціальність   03.00.20 – біотехнологія - очна. Науковий керівник проф. Кузьмінський Є.В.

Коренчук М. – спеціальність   03.00.20 – біотехнологія - очна. Науковий керівник проф. Саблій Л.А.

Перелік наукових спеціальностей, за якими провідні вчені КЕБ можуть бути консультантами чи керівниками дисертацій

 

Шифр Назва спеціальностi

02 ХІМІЧНІ НАУКИ

 

02.00.04 Фізична хімія

02.00.05 Електрохімія (Біоелектрохімія)

 

03 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

03.00.20 Біотехнологія
05 ТЕХНІЧНІ НАУКИ

03.00.20 Біотехнологія

 

05.14.08 Перетворення відновлюваних видів енергії
05.17.03 Технічна електрохімія

05.17.21 Технологія водоочищення

 

Аспірантура і докторантура НТУУ «КПІ»

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
 • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Прийом документів на конкурс до аспірантури

У 2014 році планується орієнтовно з 26(29) серпня по 29 вересня 2014 року з 10.00 до 13.00 та 14.00 до 17.00 (за розкладом)

Конкурс на вступ до аспірантури та розклад прийому документів від абітурієнтів окремих факультетів, інститутів будуть оголошені в другій половині липня після отримання державного замовлення на підготовку кадрів через аспірантуру на 2014 рік.

Про умови прийому до аспірантури

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, підприємств і організацій.

Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії ( по денній формі).

Перелік документів , що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи (за зразком відділу аспірантури);
 • анкета (шаблон знаходиться у розділі «Документи»);
 • фото 4х6 (1 шт.);
 • копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • ксерокопія додатку(ів) до диплому(ів), починаючи з 1 курсу (особи, що закінчили вуз «з відзнакою» ксерокопію додатку не подають);
 • копія трудової книжки (в разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники 2011 року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки, (а також ксерокопії 2-3 публікацій) або реферат з обраної наукової спеціальності. Список публікацій або реферат подаються з письмовим висновком ( відгуком) передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, розгляду реферату або наукових праць;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у та її ксерокопія;
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • 2 конверта з маркою (для іногородніх, які перебуватимуть на початку вересня за межами Києва).

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається додаткова відпустка на 30 календарних днів (приблизно 8 днів на кожний іспит) зі збереженням заробітної плати за місцем роботи на період підготовки і складання іспитів.

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити зі спеціальності, філософії, однієї з іноземних мов.

Особи, які склали кандидатські іспити, при представленні посвідчення, звільняються від відповідних вступних іспитів.

Вступні іспити до аспірантури проводяться у вересні-жовтні.

За рішенням Вченої ради університету від 6 травня 1996 року при конкурсному відборі до аспірантури поряд з балами, отриманими на вступних (кандидатських іспитах), враховується також середній бал диплому про вищу освіту, який має бути, як правило, не менше 4,5 (при вступі до аспірантури в рік закінчення вузу).

Зарахування до аспірантури – до 15 листопада 2014 року.

Розмір стипендії аспіранта денної форми визначається в межах 1875÷3125 грн. і встановлюється у розмірі заробітної плати, що виплачувалась аспіранту за останнім основним місцем роботи перед вступом до аспірантури (як min за один повний місяць). Заробітна плата, отримана на роботі за сумісництвом на розмір стипендії не впливає.

Особам, які не працювали перед вступом до аспірантури або отримана заробітна плата яких буде менша, ніж 1875 грн., стипендія встановлюється на рівні 1875 грн. на місяць. Якщо середня заробітна плата за основним місцем роботи перебільшувала 2500 грн. за місяць, стипендія встановлюється на рівні 2500 грн. на місяць.

Термін навчання: денна форма – 3 роки, заочна форма – 4 роки.

Адреса: кімната 247, 1 корпусу

Телефон: (044) 236-21-49

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

URL: http://aspirantura.kpi.ua

Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00