Print

Система навчання на кафедрі

The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
Aristotle

Навчання студентів на кафедрі екобіотехнології та біоенергетики здійснюється за напрямом 051401 «Біотехнологія» та спеціальністю 8.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика», що відповідає освітнім рівням бакалавр, спеціаліст та магістр. Термiни пiдготовки: бакалавр – 4 роки; спецiалiст – 5 років 6 місяців; магістр – 6 рокiв.

Крім того на кафедрі наявна підготовка аспірантів та докторантів.

Протягом навчання випускники кафедри отримують широкий спектр знань та навиків у циклі курсів фундаментальних наук (загальна та неорганічна хімія, вища математика, фізика, біофізика, органічна хімія, аналітична хімія, біохімія, фізична хімія, генетика, мікробіологія та вірусологія, процеси і апарати біотехнологічних виробництв та ін.) та прикладних дисциплін (екобіотехнологія, загальна біотехнологія, нарисна геометрія, хімія біогенних елементів, екологія, прикладна механіка, технологія переробки промислових та побутових відходів, біотехнологія очищення води, методи аналізу біотехнологічних виробництв та ін.). В результаті, після чотирьох років навчання та успішного засвоєння курсу дисциплін, передбаченого для освітнього рівня «бакалавр», студенти стають висококваліфікованими інженерами-біотехнологами. Під час навчання студентів на освітніх рівнях спеціаліст та магістр основною метою є формування висококваліфікованого фахівця-екобіотехнолога з системним мисленням, здатного до самостійного аналізу ситуації та прийняття ефективних рішень при реалізації наукових та технологічних завдань. Досягнення поставленої мети відбувається через засвоєння студентом курсу таких спеціалізованих дисциплін як гідроекологія, біоінженерія, біохімія ксенобіотиків, експрес-аналіз в біотехнології та екології, біологічні та хімічні сенсорні системи тощо.

Детальний перелік дисциплін та структурно-логічна схема програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста та магістра наведені в інформаційному пакеті кафедри.

Робочий план бакалаврату

Робочий план для спеціалістів

Робочий план магістратури