шаблоны joomla

Print
PDF

Article Index
Page 2
Page 3
All Pages

В рамках науково-інноваційної роботи на кафедрі екобіотехнології і біотехніки виконано науково-дослідні роботи, що фінансуються Міністерством освіти та науки України:

Фотобіоелектрохімічна конверсія відходів і біосировини з одержанням електричної енергії та енергоносіїв

2013 - 2014 рр.

Номер державної реєстрації теми – 0113U001650, НТУУ «КПІ» – 2661-п.
Науковий керівник – д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.

Суть розробки:

За результатами виконання досліджень буде розроблено новітні технологічні схеми біоелектрохімічної конверсії відходів та біосировини з отриманням електричної енергії та енергоносіїв, які поєднують різні біотехнологічні підходи у реалізації процесів перетворення енергії з використанням мікроорганізмів, водоростей та еукаріотичних організмів у процесах доочищення води та мінералізації біосировини та відходів. Досі були розроблені лише окремі складові технології, тоді як поєднання їх та розробка інтегральних біоелектрохімічних систем перетворення видів енергії буде здійснюватись вперше та не має аналогів у світі.

Пропонується розробка кількох інтегральних систем різних типів: інтегральний модифікований мікробний паливний елемент для продукування електричної енергії та водню, мікробний паливний фотоелемент та фотобіореактор для конверсії промислових викидів. Такі інтегральні системи дозволяють мінімізувати витрати на мікробний синтез водню, біогазу та біодизелю завдяки використанню сонячної енергії та енергії хімічних зв’язків субстратів. Варто відзначити, що технологія інтегральних модифікованих мікробних паливних елементів є безвідходною та дозволяє використовувати виключно альтернативні джерела енергії, а перебіг процесів відбувається за м’яких умов, наближених до умов навколишнього природного середовища. Ще однією привабливою вирізняльною особливістю є те, що інтегральні модифіковані мікробні паливні елементи не потребують значних капіталовкладень при інсталяції та можуть бути встановлені в спорудах очищення стічних вод та системах переробки відходів та біосировини. Для таких систем будуть досліджені технологічні умови перебігу процесів.
Новим буде поєднання процесів одержання електричної енергії та високоефективних енергоносіїв в новітніх системах біологічного очищення стічних вод від сполук Фосфору та Нітрогену, характерною особливістю яких є зниження приросту надлишкової біомаси за рахунок використання іммобілізованих носіїв та економічна привабливість завдяки скороченню енерговитрат на 40%.
Буде розроблено технологічну схему культивування біомаси мікроводоростей за використання промислових викидів, що відрізняється від існуючих виключенням потреби в попередньому очищенні газових викидів, покращеними характеристиками біомаси мікроводоростей як сировини для отримання біодизелю, біогазу та водню.