Друк

Про кафедру

Екобіотехнологія та біоенергетика – вибір,
який має глобальну перспективу для розвитку цивілізації…

Вітаємо на web-сторінці кафедри екобіотехнології та біоенергетики (КЕБ) Національного технічного університету України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», яка є структурним підрозділом факультету біотехнології і біотехніки та здійснює підготовку інженерів за спеціальністю «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

Наказ про утворення кафедри екобіотехнології та біоенергетики (див. окремий файл) наказ ректора від 05.11.04р. №1-147 у відповідності до рішення Вченої ради університету від 01.11.04р. №12).

Кафедра була заснована у 2004 році, як нова навчальна та наукова одиниця дослідницького типу НТУУ «КПІ», для визначення та створення нових напрямків в сучасній біотехнології – екологічна біотехнологія та енергетиці – біоенергетика. Екобіотехнологія та біоенергетика має на меті фундаментальне вивчення біологічних систем для застосування у енергетиці, захисті навколишнього природного середовища, збереженні біорізноманіття та вирішенні проблем раціонального природокористування шляхом пошуку нових технологічних та інженерних підходів, створення нових матеріалів та пристроїв. Формування кафедри екобіотехнології та біоенергетики було обумовлене потребою ринку праці у висококваліфікованих працівниках з системою міждисциплінарних знань, навиків та вмінь у сфері біотехнології, біоенергетики, біоелектрохімії та екології.

Положення КЕБ (див. окремий файл)

У 2005 році співробітниками кафедри забезпечено ліцензування спеціальності «Екобіотехнологія» і за поданням експертної ради ДАК надана ліцензія на провадження НТУУ «КПІ» освітньої діяльності зі спеціальності «Екобіотехнологія» з ліцензійним обсягом прийому на підготовку 30 (денна) і 30 (заочна) осіб), а у 2008 році було отримано ліцензію на підготовку фахівців з екобіотехнології та біоенергетики освітньо-класифікаційного рівня. «Магістр» (з напряму 0929 «Біотехнологія» за спеціальністю 8.092903 «Екобіотехнологія» з ліцензованим обсягом прийому на підготовку 20 (денна) осіб.


Структура фахової і професійної підготовки


Професорсько-викладацький колектив кафедри включає фахівців різних галузей (хімії, біології, фізики, інженерії) з великим стажем науково-педагогічної діяльності. Студенти поглиблюють свої знання на базі філій КЕБ – при Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії, Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка Національної академії наук України та при Українському інституті експертизи сортів рослин Державної служби з охорони прав на сорти рослин Міністерства аграрної політики України. Кафедра також співпрацює з іншими академічними інститутами (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України та ін.)та низкою підприємств (ВАТ ПБК «Славутич», ЗАТ «Макрохім», НВ ТОВ «Екомед», ВАТ «Київмедпрепарат» та ін.). Міжнародна та міжвузівська співпраця КЕБ включає проведення спільних наукових та навчальних проектів, організацію міжнародних конференцій, короткострокових програм обміну студентів, аспірантів та викладачів і проведення спільних наукових досліджень.

Кафедра готує студентів за освітніми рівнями:

  • бакалавр,
  • магістр,
  • доктор філософії.

Форми навчання:

  • денна (бюджетна, контрактна),
  • заочна (контрактна)
«Київський політехнік - я мав гарних учителів»

Структура кафедриЗаступник зав. кафедри,
д.т.н., проф. Голуб Н. Б.
Завідуючий кафедри, 
д.х.н., проф., Кузьмінський Є. В.

Секретар кафедри,
к.т.н., доц. Щурська К. О.


 

Учбові напрямки

Наукові напрямки


За рівень підготовки зі спеціальності

«Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»

Відповідальний - д.х.н., проф., Кузьмінський Є. В.

 

За організацію курсового проектування

Відповідальний - д.т.н., проф., Саблій Л. А.

 

За навчально-методичну та виховну роботу

Відповідальний - д.т.н., проф. Голуб Н. Б.

 

Організаційне забезпечення прийому студентів на на 5-й курс, відбіркову комісію та ректорський контроль

Відповідальний асист. Левтун І.І.

 

За практику і працевлаштування

Відповідальний- к.т.н., ст. викл.  Козар М.Ю.

 

Секретар кафедри, за сайт кафедри

Відповідальний - к.т.н., доц. Щурська К. О.

 

Перетворення видів енергії. Біопаливо.

Керівник - д.х.н., проф. Кузьмінський Є. В.

 

Природоохоронні біотехнології. Очищення стоків, водопідготовка

Керівник - д.т.н., проф. Саблій Л. А.

 

Біотехнологічні системи отримання енергоносіїв. Переробка відходів, мікроводоростей

Керівник - д.т.н., проф. Голуб Н. Б.

 


Науково-педагогічний склад кафедри на 2016/2017 навчальний рік:

3 доктора наук, 4 кандидата наук, 7 штатних викладачів та 1 сумісник, навчально-допоміжний персонал – 5.

При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія, в якій виконуються наукові роботи за держбюджетною тематикою.