(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Про кафедру

Кафедру біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології створено  01.07.2021р. згідно  наказу ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського №38/2020 від 31.12.2020 на базі кафедр екобіотехнології та біоенергетики і біоінформатики, які понад 17 років випускали спеціалістів, що здатні вирішувати нагальні питання у галузях біоенергетики, природоохоронних біотехнологій та біоінформатики за використання сучасних методів біотехнології та біоінженерії.

У сучасній дійсності стрімко розвиватися явища, які порушують стійкий стан біосфери та впливають на життєві процеси флори та фауни. Забруднення навколишнього середовища, зменшення  легкодоступних енергоносіїв та корисних копалин, нові види хвороб та підвищення толерантності їх збудників до існуючих ліків висуває задачу підготовки фахівців, які здатні до розв’язку проблем та створення нових технологічних рішень на основі сучасних біотехнологічних підходів та біоінженерії.

Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології займається підготовкою висококваліфікованих інженерів, які здатні вирішувати задачі, поставлені перед людством в різних галузях промисловості та сільського господарства. Фахівці, що випускаються кафедрою, є спеціалістами  в технологіях:

– одержання енергоносіїв (біоводень, біометан, біодизель, біонафта тощо),

– нанобіоматеріалів та біопластика,

–  генної інженерії та конструюванні нових сортів рослин тощо,

– створення нових лікарських засобів на основі моделювання молекулярної взаємодії біомолекул,

– утилізації відходів різного походження з одержанням біологічно активних речовин  та інших корисних речовин,

– біотехнології очищення  природних і стічних води  тощо.

На кафедрі біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології проводиться підготовка спеціалістів за:

– освітньою програмою «Біотехнології» для першого (бакалаврського)   рівня вищої освіти (посилання);

– освітньо-професійною програмою «Біотехнології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (посилання);

– освітньо-науковою програмою «Біотехнології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (посилання);

– освітньо-науковою програмою «Біотехнології» для третього (докторів філософії) рівня вищої освіти (посилання).

Освітні програми  підготовки спеціалістів  розроблено із урахуванням сучасних тенденцій розвитку біотехнології та біоінженерії, як наукового напрямку, та потреб внутрішнього та зовнішнього ринку праці. Високий рівень теоретичної та практичної підготовки, науковий світогляд, вміння застосовувати отримані знання на практиці дозволяють випускникам кафедри біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології бути конкурентоспроможними на ринку праці і впроваджувати одержані знання в практичну діяльність.

Положення про кафедру

 

Матеріально-технічне забезпечення кафедри