(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Доктор філософії

Аспірантура і докторантура

Аспіранти кафедри:

Освітньо-наукова програма Біотехнології

  1. Лахнеко О. Р. «Біотехнологія молекулярної оцінки пшениці за генами адаптивності та якості», наукові керівники: д.х.н., проф. Кузьмінський Є. В., к.б.н., доц. Моргун Б. В.
  2. Шинкарчук А. В. “Вплив іонів важких металів на процес утворення біогазу”, науковий керівник: д.т.н., проф. Голуб Н. Б.
  3. Ши Сіньхуа (Shi Xinhua, КНР) «Antibiotics destruction during soil remediation (Деструкція антибіотиків при ремедіації землі)», науковий керівник: д.т.н., проф. Голуб Н. Б.
  4.  Вдовиченко А. А. «Утилізація газових викидів мікроводоростями», науковий керівник: д.т.н., проф. Голуб Н. Б.
  5. Колтишева Д. С. «Біологічне отримання електричної енергії за допомогою повного мікробного паливного елемента», науковий керівник: д.х.н., проф. Кузьмінський Є. В.

Аспірантура і докторантура КПІ ім. Ігоря Сікорського

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Силабуси нормативних дисциплін:

            Філософські засади наукового пізнання 

             Іноземна мова для наукової діяльності

             Інтеграція та диференціація сучасних наукових знань у біотехнології

            Проблемні питання екобіотехнології та біоенергетики

            Сучасні досягнення біоінженерії та біоінформатики

            Організація науково- інноваційної діяльності

            Педагогічна практика

       Силабуси вибіркових дисциплін:

             Проблемні питання фармацевтичної біотехнології
 Проблемні питання мікробної біотехнології   

             Сучасний розвиток біотехнологій переробки відходів та біоенергетики

             Сучасні методи і технології водоочищення

             Генетичні дослідження в біотехнології

             Керований синтез метаболітів 

             Вплив фізико-хімічних факторів середовища на біополімери та воду

          Прогрес біоінформатики в розробці лікарських препаратів

    

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Про умови прийому до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2021 році відбудеться

з 17 травня 2021 року по 25 червня 2021 року

з 09.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, підприємств і організацій.

Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії ( по денній формі).

Програми вступних іспитів

162 Вступний іспит

162 Додатковий іспит

091 Вступний іспит

091 Додатковий іспит

Детальна інформація на сайті аспірантури

Адреса: кімната 247, 1 корпусу

Телефон: (044) 236-21-49

e-mail: aspirantura@kpi.ua

URL: http://aspirantura.kpi.ua

Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00