(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Доктор філософії

Аспірантура і докторантура

Інформація на сайті факультету

 

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Біотехнології

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії:

галузь знань 16-Хімічна та біоінженерія, спеціальність 162-Біотехнологія та біоінженерія_

 галузь знань 09-Біологія, спеціальність 091 -Біологія

 

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії:

 галузь знань 09-Біологія, спеціальність 091 -Біологія

 

Аспіранти кафедри:

Освітньо-наукова програма Біотехнології

  1. Лахнеко О. Р. «Біотехнологія молекулярної оцінки пшениці за генами адаптивності та якості», наукові керівники: д.х.н., проф. Кузьмінський Є. В., к.б.н., доц. Моргун Б. В.
  2. Шинкарчук А. В. “Вплив іонів важких металів на процес утворення біогазу”, науковий керівник: д.т.н., проф. Голуб Н. Б.
  3. Ши Сіньхуа (Shi Xinhua, КНР) «Antibiotics destruction during soil remediation (Деструкція антибіотиків при ремедіації землі)», науковий керівник: д.т.н., проф. Голуб Н. Б.
  4.  Вдовиченко А. А. «Утилізація газових викидів мікроводоростями», науковий керівник: д.т.н., проф. Голуб Н. Б.
  5. Колтишева Д. С. «Біологічне отримання електричної енергії за допомогою повного мікробного паливного елемента», науковий керівник: д.х.н., проф. Кузьмінський Є. В.

Аспірантура і докторантура КПІ ім. Ігоря Сікорського

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Силабуси нормативних дисциплін:

Філософські засади наукового пізнання 

             Іноземна мова для наукової діяльності

             Інтеграція та диференціація сучасних наукових знань у біотехнології

            Проблемні питання екобіотехнології та біоенергетики

            Сучасні досягнення біоінженерії та біоінформатики

            Організація науково-інноваційної та педагогічної діяльності

            Педагогічна практика

Силабуси вибіркових дисциплін:

             Проблемні питання фармацевтичної біотехнології
             Проблемні питання мікробної біотехнології

             Сучасний розвиток біотехнологій переробки відходів та біоенергетики

             Сучасні методи і технології водоочищення

             Генетичні дослідження в біотехнології

             Керований синтез метаболітів 

             Вплив фізико-хімічних факторів середовища на біополімери та воду

          Прогрес біоінформатики в розробці лікарських препаратів

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.